DSC03776.png 

        @ 후원방법


      ·  온라인후원
         국민은행 244001-04-064144 (예금주 : 에코랜드이주민센터)
         농협 351-0397-9081-33 (예금주 : 익수교회)
      ·  물품후원
         국내 또는 해외 재난지역에 보내어질 긴급구호물품, 기타

 

*** 전화, Fax, E-mail, 우편으로 보내주시면 감사하겠습니다.

<E-mail : ezrahyun@naver.com, Fax : 031-977-4110>

(411-440) 경기도 고양시 일산서구 가좌동 461-14 음송프라자 2층 ☎82-31-9774106
  감사합니다...